Категория "Български език"


Категория на документа: Документи по Български език
Съвременни звукови закони в българския книжовен език Съвременните звукови закони са закономерни промени на звуковете във фонетичната форма на думите, които се извършват по силата на определени фонетични причини, като тези промени стават винаги по един и същи начин. В основата си част от тях водят до звукови промени в границата на фонемата. При гласните се наблюдават два вида замени - при едната замяна се редуват различни фонеми <'а> : <е>, докато при втората замяна основния вариянт на фонемата

Категория на документа: Документи по Български език
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 1. Предмет и задачи на фонетиката Думата фонетика произлиза от старогръцката дума phone 'звук, глас'. Фонетиката е наука за говорните звукове, за звуковата система на езика. Тя разглежда начина на образуване на даден звук, както и акустичните му признаци. Наред с изучаването на говорния звук в предмета на фонетиката влизат и суперсегментните явления като ударение и интонация, проблемите на сричката, законите на звуковата съчетаемост, звуковите промени. 2. Деление на фонетик

Категория на документа: Документи по Български език
 Значение - планът на съдържанието; облигаторно за думите; нещо става дума, само когато му се припише значение; терминът невинаги е бил такъв, например: на френски - сигнификация, в семиотиката на Чарлз Пърс се говори за интерпретанта, логиците говорят за понятие, според структуралистите значението не е предмет на лингвистиката, а на психологията, те тълкуват значението като контекст в някакъв комуникативен акт; в миналото със значението са се занимавали логиката и философията, а сега - лингвис

Категория на документа: Документи по Български език
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФИЛИАЛ СИЛИСТРА Изготвил: _________ Проверил: __________ (Доц. Т. Георгиева) ________ Силистра Прилагателно име 1.Семантично граматическа характеристика Прилагателното е част на речта, с която се назовава признак на предмет: широк, хубав, дебел, мръсен. Под признак се разбира външния вид на предмета (кръгла маса), постоянно или временно свойство (червена роза), произход (стъклена чаша), принадлежност(български език), място (средногорски селища). Прилагателно

Категория на документа: Документи по Български език

Яндекс.Метрика
92 92 100 100